Vår modell och vårt fokus på tjänster inom byggadministration skapar stora värden för våra kunder.

Nyheter

VD har ordet

”Kunder ska komma till oss med höga förväntningar och vi ska leverera genom att erbjuda rätt expertis, en djup förståelse för kundens verksamhet och vara enkla att samarbeta med.”

Vi erbjuder

Projektledning

Projektledning är vår vardag, vi arbetar efter projektanpassade planer för att minimera att misstag begås med fördyring och försening som följd. Vi bistår med allt från förfrågningsunderlag, kontrakt, startmöten, byggmöten, ekonomimöten samt uppföljning och upprättar ÄTA-listor.

Byggledning

Byggledning är vår vardag, vi arbetar efter projektanpassade planer för att minimera att misstag begås med fördyring och försening som följd. Vi bistår med allt från förfrågningsunderlag, kontrakt, startmöten, byggmöten, ekonomimöten samt uppföljning och upprättar ÄTA-listor.

Projekteringsledning

Vid projekteringsledning hjälper vi kunden att identifiera och prioritera de krav som styr projektet. Utifrån detta samordnar vi utformningen av handlingar i byggprocessens samtliga skeden med fokus på att skapa största möjliga värde för kunden.

Kontrollansvar enligt PBL

Som kontrollansvarig så bistår vi byggherren med att ta fram kontrollplan som kommer ligga till grund för genomförandet av entreprenaden. Vi ser till att kontrollplanen följs, är med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller samt skriver ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

BAS-P

Vi har utbildad personal med gedigen erfarenhet och kunskap inom arbetsmiljö. De som planerar och projekterar, det vill säga projektörerna (arkitekter, konstruktörer med flera), ska lämna uppgifter till BAS-P. BAS-P sammanställer uppgifterna, oftast i en arbetsmiljöplan. BAS-P är ansvarig för att arbetsmiljöplanen finns innan byggarbetsplatsen etableras.

Statusbesiktning

Statusbesiktningar kan användas för att öka kunskapen om ett byggnadsbestånds underhållsbehov, för att underlätta prioriteringar och för att få en mer långsiktig underhållsplanering. Syftet kan även vara att ta fram en övergripande status för ett större bestånd som underlag till olika beslut. Oavsett syftet är grunden för statusbesiktningar att på ett systematiskt sätt gå igenom byggnaders skick och status.

Entreprenadbesiktning

Det finns flera olika typer av besiktningar, till exempel förbesiktningar, slutbesiktningar och garantibesiktningar. Gemensamt för alla är att de har en avgörande roll i byggprocessen. Vid en besiktning undersöks det ifall hela eller delar av entreprenaden är utförd kontraktsenligt, om det finns eventuella fel i entreprenaden och om entreprenaden ska godkännas eller inte.

Kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitetsarbete understöds av ett processbaserat arbetssätt som säkerställer kvaliteten på det som levereras.

Vårt övergripande mål är att motsvara våra kunders förväntningar på oss som en pålitlig och kundfokuserad leverantör av tjänster inom byggadministration. Det vi erbjuder våra kunder och samarbetspartners ska uppfattas som god och konsekvent kvalitet. Våra uppdrag

hanteras i ett gemensamt stödverktyg med egenkontroller och fastställda arbetsmetoder. Vi arbetar utifrån ledorden ständig förbättring, där vi aktivt uppdaterar och förbättrar vårt arbetssätt utifrån uppkomna behov.

Avtalskunder

Referensprojekt

För oss finns det inga omöjliga projekt!

Vi erbjuder helhetslösningar inom byggadministration.