Kvalitets- och miljöarbete

CSK Projekt har ett integrerat ledningssystem för kvalitet och miljö som är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Detta innebär att kvalitet och miljö genomsyrar allt vi gör, både internt och i våra uppdrag.

Vårt kvalitetsarbete understöds av ett processbaserat arbetssätt som säkerställer kvaliteten på det som levereras. Våra uppdrag hanteras i ett gemensamt stödverktyg med egenkontroller och fastställda arbetsmetoder. Vi arbetar utifrån ledorden ständig förbättring, där vi aktivt uppdaterar och förbättrar vårt arbetssätt utifrån uppkomna behov.

Verksamhetens miljöaspekter ses över och värderas årligen av medarbetare och ledningen. Detta garanterar att vi alltid arbetar mot aktuella miljömål och aktiviteter.

Vårt miljömål för år 2020 är att minska bränsleförbrukningen från våra tjänstebilar.

Kvalitets- och miljöpolicy

Vårt övergripande mål är att motsvara våra kunders förväntningar på oss som en pålitlig och kundfokuserad leverantör av tjänster inom byggadministration. Det vi erbjuder våra kunder och samarbetspartners ska uppfattas som god och konsekvent kvalitet. Vi uppfyller detta genom att bidra med hög kompetens, ett stort engagemang samt att leverera rätt tjänst vid avtalad tid.

Vi ska också så långt det är möjligt förbättra vår miljöprestanda och verka förebyggande mot negativ miljöpåverkan samt utsläpp av föroreningar. Vår största direkta miljöpåverkan kommer från tjänsteresor med bil.

  • Vi sätter kunden i centrum vad avser förtroende, tillgänglighet, kompetens, information och bemötande.
  • Vi regelbundet undersöker kundnöjdheten och strävar efter att systematiskt förbättra och utveckla vårt arbetssätt.
  • Vi erbjuder kvalitativa och miljöanpassade tjänster som svarar mot våra kunders önskan, krav och behov.
  • Vi ständigt arbetar med att utveckla våra medarbetares kompetens och öka engagemanget för kvalitets- och miljöfrågor.
  • Vi mäter och styr våra betydande miljöaspekter.
  • Vi uppfyller de bindande krav som finns på vår verksamhet och i våra uppdrag.

Ledningssystemet utvärderas kontinuerligt och förbättras utifrån ledningens, medarbetarnas och kundernas perspektiv.

Denna kvalitets- och miljöpolicy är fastställd av CSK Projekts styrelse 2019-12-18.

Uppförandekod

Våra värderingar

CSK Projekts värdeord – engagemang och effektivitet – är styrande i den dagliga verksamheten och vägleder oss i allt vi gör.

Omfattning

Denna uppförandekod beskriver det förväntade beteendet hos alla berörda parter – medarbetare, styrelseledamöter, samarbetspartners och leverantörer.

Vår uppförandekod ska ge vägledning i hur våra medarbetare ska agera i vardagen. CSK Projekt samarbetar endast med parter som agerar i enighet med denna uppförandekod eller sina egna motsvarande uppförandestandarder.

Affärsetik och korruption

CSK Projekt strävar efter långsiktiga relationer med samtliga intressenter och genom vårt agerande ska vi visa att vi är ett pålitligt och värderingsstyrt företag. Det är därför viktigt att vi avstår från all form av korruption eller mutor, inklusive bestickning och utpressning. Alla medarbetare ska undvika från att fatta beslut i situationer där deras professionella lojalitet kan komma i konflikt med personliga intressen. Intressena kan vara ekonomiska eller involvera andra fördelar.

Följa gällande lagar och krav

CSK Projekt följer de lagar, regler och förordningar som är relevanta för vår verksamhet och som gäller på de marknader där vi är verksamma. Alla leverantörer och samarbetspartners ska följa lagar och betala lagstadgad skatt i de länder där verksamheten bedrivs.

Mänskliga rättigheter

Leverantörer och samarbetspartners ska säkerställa att företaget inte är delaktigt i brott mot de mänskliga rättigheterna. CSK Projekt stödjer FN:s konventioner om mänskliga rättigheter och tar avstånd från alla typer av kränkningar mot dessa.

Diskriminering

Alla människors lika värde är en självklarhet. CSK Projekt tolererar inte diskriminering eller trakasserier av något slag. Alla ska omfattas av samma rättigheter och möjligheter oberoende av kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Arbetsmiljö

Alla våra medarbetare ska vara medvetna om och följa vår arbetsmiljöpolicy, gällande regler och riktlinjer samt spela en aktiv roll för att förbättra arbetsmiljön. Vi värdesätter en hälsosam balans mellan arbete och fritid och uppmuntrar våra medarbetare att uppnå detta. Leverantörer och samarbetspartners ska regelbundet utvärdera de anställdas arbetsmiljö för att säkerställa att lagkrav uppfylls. Arbetsmiljön ska vara hälsosam och säker.

Miljö

Alla våra medarbetare ska vara medvetna om och följa vår kvalitets- och miljöpolicy, gällande regler och rutiner samt spela en aktiv roll för att förbättra vår miljöprestanda.

CSK Projekt arbetar kontinuerligt för att minska vår miljöpåverkan och bidra till ett hållbart samhälle ur alla perspektiv. Miljömässiga faktorer ska beaktas och försiktighetsprincipen tillämpas i alla led, inklusive hos leverantörer. Utveckling mot minskad miljöpåverkan ska ske i den mån som kan förväntas utifrån nya tekniska möjligheter.

Denna uppförandekod är fastställd av CSK Projekts styrelse 2019-08-23.