Vi erbjuder helhetslösningar inom byggadministration

Vårt mål är att ni ska se oss som ett självklart val när ni ska välja samarbetspartner för era framtida byggprojekt. Kunskapsbasen är bred och sträcker sig från förprojektering via slutbesiktning till förvaltning. Vi bygger vårt företagande på engagemang, lyhördhet och idérikedom, där vi sätter vår beställares ekonomi och intressen i första hand.

Vi erbjuder

Projektledning

Projektledning är vår vardag, vi arbetar efter projektanpassade planer för att minimera att misstag begås med fördyring och försening som följd. Vi bistår med allt från förfrågningsunderlag, kontrakt, startmöten, byggmöten, ekonomimöten samt uppföljning och upprättar ÄTA-listor.

Byggledning

Byggledning är vår vardag, vi arbetar efter projektanpassade planer för att minimera att misstag begås med fördyring och försening som följd. Vi bistår med allt från förfrågningsunderlag, kontrakt, startmöten, byggmöten, ekonomimöten samt uppföljning och upprättar ÄTA-listor.

Projekteringsledning

Vid projekteringsledning hjälper vi kunden att identifiera och prioritera de krav som styr projektet. Utifrån detta samordnar vi utformningen av handlingar i byggprocessens samtliga skeden med fokus på att skapa största möjliga värde för kunden.

Kontrollansvar enligt PBL

Som kontrollansvarig så bistår vi byggherren med att ta fram kontrollplan som kommer ligga till grund för genomförandet av entreprenaden. Vi ser till att kontrollplanen följs, är med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller samt skriver ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

BAS-P

Vi har utbildad personal med gedigen erfarenhet och kunskap inom arbetsmiljö. De som planerar och projekterar, det vill säga projektörerna (arkitekter, konstruktörer med flera), ska lämna uppgifter till BAS-P. BAS-P sammanställer uppgifterna, oftast i en arbetsmiljöplan. BAS-P är ansvarig för att arbetsmiljöplanen finns innan byggarbetsplatsen etableras.

Statusbesiktning

Statusbesiktningar kan användas för att öka kunskapen om ett byggnadsbestånds underhållsbehov, för att underlätta prioriteringar och för att få en mer långsiktig underhållsplanering. Syftet kan även vara att ta fram en övergripande status för ett större bestånd som underlag till olika beslut. Oavsett syftet är grunden för statusbesiktningar att på ett systematiskt sätt gå igenom byggnaders skick och status.

Entreprenadbesiktning

Det finns flera olika typer av besiktningar, till exempel förbesiktningar, slutbesiktningar och garantibesiktningar. Gemensamt för alla är att de har en avgörande roll i byggprocessen. Vid en besiktning undersöks det ifall hela eller delar av entreprenaden är utförd kontraktsenligt, om det finns eventuella fel i entreprenaden och om entreprenaden ska godkännas eller inte.

Din självklara partner inom bygg- och projektledning